1. Informacje ogólne

 1. Aplikacja De Dietrich SMART TC ("Aplikacja") jest aplikacją mobilną, która może służyć do sterowania twoich urządzeń grzewczych De Dietrich. Aplikację można pobrać za darmo, aczkolwiek mogą obowiązywać standardowe opłaty za połączenia.
 2. Te warunki użytkowania ("Warunki użytkowania") obejmują korzystanie przez ciebie z Aplikacji oraz dostęp do usług powiązanych ("Usługi"). Niniejszych Warunków użytkowania nie stosuje się do urządzeń grzewczych, które podlegają ich własnym warunkom sprzedaży.
 3. Aplikacja i Usługi dostarczane są przez firmę De Dietrich, mającą siedzibę we Francji, 57 rue de la Gare-67580 Mertzwiller (grupa BDR Thermea).
 4. Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsze Warunki użytkowania obowiązują między Tobą a De Dietrich, a nie sklepem z aplikacjami, z którego pobrano Aplikację ("Sklep z aplikacjami"). Każdy Sklep z aplikacjami może mieć swoje własne warunki i postanowienia, które musisz zaakceptować przed pobraniem od niego aplikacji. Zgadzasz się przestrzegać takich warunków i postanowień Sklepu z aplikacjami, a twoja licencja do używania Aplikacji zależy od ich przestrzegania przez ciebie. O ile warunki i postanowienia takich Sklepów z aplikacjami są mniej restrykcyjne niż niniejsze Warunki użytkowania, lub w inny sposób stojące w sprzeczności z nimi, obowiązują bardziej restrykcyjne lub stojące w sprzeczności warunki w niniejszych Warunkach użytkowania.

2. Konto użytkownika

 1. Zanim będziesz mógł korzystać w pełni z Aplikacji i Usług musisz utworzyć konto użytkownika. W trakcie procesu rejestracji zostaniesz poproszony o podanie pewnych danych. Oświadczasz, że wszystkie informacje, które nam dostarczasz będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne oraz zobowiązujesz się aktualizować swoje dane jako niezbędne do utrzymania ich prawdziwości i dokładności.
 2. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta użytkownika i hasła. Jesteś również odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane na swoim koncie użytkownika.

3. Aplikacja i Usługi

 1. Możesz zainstalować Aplikację na urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu, takim jak smartfon lub tablet.
 2. Aplikacja i Usługi mogą być wykorzystane do sterowania twoich urządzeń grzewczych De Dietrich i do monitorowania zużycia energii. Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Aplikacji i Usług można znaleźć na naszej stronie internetowej. De Dietrich może dokonać modyfikacji Aplikacji i Usług bez uprzedniego powiadomienia.
 3. Twoim obowiązkiem jest zabezpieczenie wszystkich danych istniejących na urządzeniu mobilnym przed zainstalowaniem Aplikacji.
 4. De Dietrich może udostępniać aktualizacje oprogramowania i/lub oprogramowania sprzętowego do Aplikacji i urządzeń grzewczych. Konieczne jest pobranie tych aktualizacji, aby zapewnić, że będziesz mógł korzystać z najnowszych funkcji, oraz że Aplikacja i twoje urządzenia grzewcze będą zawierać najnowsze „łatki” zabezpie-czające i poprawki błędów.
 5. Aplikacje i Usługi są dostarczane w stanie "tak jak jest" i "w miarę dostępności". De Dietrich, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawcy, partnerzy i inni dostawcy nie gwarantują że Aplikacja i Usługi będą spełniać twoje wymagania, działać bez przerwy, być wolne od błędów, lub że błędy zostaną poprawione. De Dietrich nie daje gwarancji nienaruszalności praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. De Dietrich nie ma obowiązku prowadzenia i przechowywania wszelkich danych wprowadzonych lub przesłanych przez ciebie do Usług. Firma De Dietrich nie jest zobowiązana do sporządzenia kopii zapasowych danych przedłożonych przez ciebie.

4. Prawo do korzystania

 1. De Dietrich i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuł i udziały w i do Aplikacji oraz Usług, włącznie z wszystkimi patentami, prawami autorskimi, znakami towarowymi i prawami do wzoru, tajemnicami handlowymi, oraz innymi prawami własności intelektualnej tam zawartymi.
 2. Niniejszym udzielamy ci niewyłącznej i niezbywalnej licencji (bez prawa do udzielania sublicencji) do korzystania z Aplikacji w formacie kodu wynikowego do twojego własnego użytku niekomercyjnego. Aplikacja i Usługi nie mogą być używane komercyjnie lub w środowisku innym niż domowe.
 3. Nie możesz i nie możesz zezwalać podmiotom trzecim, na dokonanie inżynierii wstecznej, dekompilacji, lub deasemblacji Aplikacji, modyfikacji lub dostosowania Aplikacji, łączenia Aplikacji w innym programie lub tworzenia prac pochodnych opartych na Aplikacji, za wyjątkiem zakresu dozwolonego przez obowiązujące prawo.

5. Ochrona prywatności

 1. De Dietrich i spółki grupy BDR Thermea Group B.V. gromadzą i wykorzystują dane osobowe w związku z korzystaniem przez ciebie z Aplikacji, zgodnie z naszą polityką ochrony prywatności cyfrowej.

6. Odpowiedzialność

 1. Chociaż De Dietrich postara się dostarczyć ci najlepszą możliwą Aplikację i Usługi, De Dietrich w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności, czy to umownej czy deliktowej, za jakiekolwiek szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem przez ciebie z Aplikacji lub Usług. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, w przypadku gdy szkoda jest wynikiem rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania zarządu De Dietrich.

7. Okres obowiązywania i zakończenie umowy

 1. Umowa między tobą i De Dietrich obowiązuje od momentu zaakceptowania przez ciebie niniejszych Warunków użytkowania i pozostaje w mocy, o ile nie zostanie zakończona zgodnie z tymi Warunkami użytkowania.
 2. Umowa wygasa natychmiast i bez dodatkowego powiadomienia, w przypadku gdy naruszasz, i/lub nie przestrzegasz, któregokolwiek z postanowień w niniejszych Warunkach użytkowania. De Dietrich zastrzega sobie prawo – według własnego uznania – zablokowania korzystania lub dostępu, w całości lub w części, do Usług, w tym twojego konta, z dowolnego powodu i bez powiadomienia. W przypadku wygaśnięcia licencji, musisz zaprzestać korzystania i odinstalować Aplikację.
 3. Możesz zakończyć umowę w dowolnym momencie, usuwając Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

8. Postanowienia różne

 1. Możemy być zmuszeni do zmiany niniejszych Warunków użytkowania od czasu do czasu. Na przykład, aby odzwierciedlić zmiany w odpowiednich wymogach prawnych i regulacyjnych, lub zaimplementować drobne poprawki techniczne i ulepszenia. Zmiany te nie wpłyną na korzystanie przez ciebie z Aplikacji lub Usług.
 2. Możemy potrzebować dokonania bardziej znaczących zmian, które mogą mieć wpływ na korzystanie przez ciebie z Aplikacji lub Usług. Jeśli będzie to wymagane, skontaktujemy się z tobą, aby cię odpowiednio wcześniej powiadomić o zmianach i poinformować, jak usunąć konto użytkownika, jeśli nie będziesz zadowolony z tych zmian.
 3. De Dietrich nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie zobowiązania w zakresie w jakim takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą (siła wyższa). Siła wyższa obejmuje również sytuację siły wyższej dla dostawców de Dietrich.
 4. Niniejsza Umowa podlega prawu francuskiemu. Wszelkie spory pomiędzy De Dietrich i tobą będą rozstrzygane wyłącznie przez Tribunal de Grande Instance w Strasburgu.

Ostatnia zmiana niniejszych Warunków użytkowania miała miejsce w dniu 29 stycznia 2016r.