Gebruiksvoorwaarden De Dietrich Smart TC° App

1. Algemeen

 1. De De Dietrich Smart TC° App (de “App”) is een mobiele app die gebruikt kan worden voor het bedienen van uw verwarmingsapparaten van Remeha. U kunt de App gratis downloaden, hoewel de gebruikelijke datakosten in rekening kunnen worden gebracht.
 2. Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) hebben betrekking op uw gebruik van de App en toegang tot de aanverwante diensten (de “Diensten”). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de verwarmingsapparaten zelf, die beheerst worden door hun eigen verkoopvoorwaarden.
 3. De De Dietrich App en de Diensten worden geleverd door Remeha nv, met zetel te Koralenhoeve 10, 2160 Wommelgem, België, ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen onder het nummer 154.840, met maatschappelijke zetel te Koralenhoeve 10 2160 Wommelgem (“wij”, “ons” of “De Dietrich”), e-mail: appsmartTC@dedietrich.be. De producten van De Dietrich worden in België verkocht via een exclusieve verdeler Van Marcke met maatschappelijke zetel te Weggevoerdelaan 5 8500 Kortrijk (hierna genoemd “Van Marcke nv/sa”)
 4. U verklaart dat deze Gebruiksvoorwaarden worden overeengekomen tussen uzelf en De Dietrich en niet met de ‘app store’ waar u deze App gedownload hebt (de “ App Store ”). Elke App Store heeft eigen voorwaarden waarmee u akkoord dient te gaan voordat u apps uit de relevante App Store downloadt. U gaat akkoord met het naleven van de voorwaarden van de App Store, en uw licentie voor het gebruik van de App wordt verleend op voorwaarde dat u de voorwaarden van de App Store naleeft. Indien de voorwaarden van de App Store minder beperkend zijn, of anderszins in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, gelden de meer beperkende of conflicterende bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.

2. Gebruikersaccount

 1. Voordat u gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van de App en de Diensten dient u een gebruikersaccount aan te maken. Tijdens het registratieproces wordt u gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken. U verklaart dat alle gegevens die u aan ons verstrekt waarheidsgetrouw, juist, actueel en volledig zijn, en u stemt ermee in al uw gegevens, waar nodig, bij te werken om de waarheidsgetrouwheid en juistheid daarvan te behouden.
 2. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersaccount en wachtwoord. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen uw gebruikersaccount.

3. App en Diensten

 1. U kunt de App installeren op uw mobiele apparaten die in verbinding staan met het internet, zoals uw smartphone of tablet.
 2. De App en de Diensten kunnen gebruikt worden om uw verwarmingsapparaten van De Dietrich te bedienen en het energiegebruik te controleren. Gedetailleerde informatie over de functionaliteit van de App en de Diensten kunt u vinden op onze website. De Dietrich kan de App en de Diensten wijzigen.
 3. Het is uw verantwoordelijkheid om al uw bestaande gegevens op uw mobiele apparaat veilig te stellen voordat u de App installeert.
 4. De Dietrich kan upgrades leveren voor de software en/of firmware van de App en uw verwarmingsapparaten. Het is belangrijk dat u deze updates downloadt zodat u gebruik kunt maken van de meest actuele functionaliteiten en de App en uw verwarmingsapparaten voorzien zijn van de meest actuele beveiligingspatches en bug fixes.
 5. De App en de Diensten worden geleverd “as is” en “as available”. De Dietrich en aan De Dietrich gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers, partners en andere leveranciers garanderen niet dat de App en de Diensten aan uw vereisten voldoen, zonder onderbreking werken, foutloos werken of dat fouten gecorrigeerd worden. De Dietrich geeft geen garantie tegen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 6. De Dietrich is niet verplicht gegevens die u invult of verstrekt aan de Diensten te bewaren en te onderhouden. De Dietrich is niet verplicht back-ups te maken van door u verstrekte gegevens.

4. Gebruiksrecht

 1. De Dietrich en haar licentiegevers behouden alle rechten, aanspraken en belangen in en op de App en de Diensten, waaronder alle daarin vervatte octrooien, auteursrechten, handelsmerken en modelrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten.
 2. Wij verlenen u hierbij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie (zonder het recht tot sub-licentie) om de App in objectcodevorm te gebruiken voor niet-commercieel eigen gebruik. De App en de Diensten mogen slechts voor niet-commerciële doeleinden en in een huishoudelijke omgeving gebruikt worden.
 3. Het is u en door u aangewezen derden niet toegestaan de App aan reverse engineering te onderwerpen of deze te decompileren, te disassembleren, te wijzigen, aan te passen of op te nemen in een ander programma, of op de App gebaseerde afgeleide werken te creëren, behalve in die gevallen waar dat is toegestaan volgens toepasselijke wetgeving.

5. Bescherming van persoonsgegevens

 1. De Dietrich en haar groepsmaatschappij BDR Thermea Group B.V. met zetel te Kanaal Zuid 106, 7332BD Apeldoorn, Nederland, en geregistreerd onder nummer KvK 08125298, verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de App in overeenstemming met onze digitale privacyverklaring.

6. Aansprakelijkheid

 1. Hoewel De Dietrich tracht u de best mogelijke App en Diensten te leveren, is De Dietrich onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u, hetzij contractueel of uit onrechtmatige daad, voor eventuele schade voortvloeiend uit of samenhangend met uw gebruik van de App of de Diensten. De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekelooshied van de bedrijfsleiding van De Dietrich.

7. Duur en beëindiging

 1. De looptijd van de overeenkomst tussen u en De Dietrich met betrekking tot het gebruik van de App en de Diensten gaat in zodra u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert. Ze blijft van kracht totdat de overeenkomst wordt beëindigd overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang en zonder aanvullende opzeggingstermijn beëindigd indien u enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden schendt en/of niet naleeft. De Dietrich behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken uw gebruik van of toegang tot de Diensten (waaronder uw gebruikersaccount) geheel of gedeeltelijk uit te schakelen, om welke reden dan ook en zonder aankondiging. Als uw licentie eindigt dient u de App niet langer te gebruiken en deze te verwijderen.
 3. U kunt de overeenkomst te allen tijde beëindigen door de App van uw mobiele apparaat te verwijderen.

8. Overige bepalingen

 1. De Dietrich kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld in verband met wijzigingen in relevante wet- en regelgeving of om kleine technische aanpassingen en verbeteringen te implementeren. Deze wijzigingen hebben geen invloed op uw gebruik van de App of de Diensten.
 2. Het kan noodzakelijk zijn dat De Dietrich belangrijke wijzigingen dient te maken die invloed hebben op uw gebruik van de App of de Diensten. Indien dit vereist is geven wij u op redelijke termijn voorafgaande kennisgeving van de wijzigingen en laten wij u weten hoe u uw gebruikersaccount kunt verwijderen als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen.
 3. De Dietrich is niet aansprakelijk voor enige vertraging of nalatigheid bij het nakomen van haar verplichtingen indien dit het gevolg is van omstandigheden buiten haar redelijke macht (overmacht). Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van De Dietrich.
 4. Deze Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst zijn onderworpen aan Belgisch recht. Geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Antwerpen, België.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 1 juni 2017.