Podmínky užívání aplikace De Dietrich SMART TC

1. Obecné

 1. Aplikace De Dietrich SMART TC („Aplikace”) je mobilní aplikací, která může být používána k ovládání vašich topných zařízení De Dietrich. Aplikaci můžete stáhnout zdarma, ačkoliv se mohou uplatnit běžné poplatky za data při připojení.
 2. Tyto Podmínky užívání („Podmínky užívání”) se vztahují na vaše užívání Aplikace a přístup k souvisejícím službám („Služby”). Tyto Podmínky užívání se neuplatní na topná zařízení samotná, která se řídí jejich vlastními obchodními podmínkami.
 3. Aplikace a Služby jsou poskytovány společností De Dietrich, se sídlem ve Francii, 57 rue de la Gare – 67580 Mertzwiller (skupina BDR Thermea).
 4. Uznáváte, že tyto Podmínky užívání jsou mezi vámi a Společností De Dietrich a nikoliv s obchodem s aplikacemi, ze kterého jste stáhli Aplikaci („Obchod s aplikacemi”). Každý Obchod s aplikacemi může mít své vlastní podmínky, se kterými musíte souhlasit před stažením aplikací z tohoto obchodu. Souhlasíte, že budete dodržovat podmínky takového Obchodu s aplikacemi a vaše oprávnění k užívání Aplikace je závislé na tom, že dodržíte podmínky takového Obchodu s aplikacemi. V rozsahu, v jakém jsou podmínky takových Obchodů s aplikacemi méně omezující než tyto Podmínky užívání nebo jinak jsou v protikladu s těmito Podmínkami užívání, uplatní se více omezující nebo protikladné podmínky v těchto Podmínkách užívání.

2. Uživatelský účet

 1. Před tím, než můžete užívat plné funkce Aplikace a Služeb, si musíte vytvořit uživatelský účet. Během registračního procesu se po vás vyžaduje, abyste poskytli určité údaje. Prohlašujete, že veškeré informace, které nám poskytnete, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a souhlasíte, že budete aktualizovat vaše informace, jak bude nezbytné k zachování jejich pravdivosti a přesnosti.
 2. Jste odpovědní za udržování důvěrnosti vašeho uživatelského účtu a hesla. Jste také odpovědní za veškeré činnosti, ke kterým může dojít na vašem uživatelském účtu.

3. Aplikace a Služby

 1. Můžete instalovat Aplikace na vaše mobilní zařízení připojitelné k internetu, jako je váš chytrý telefon nebo tablet.
 2. Aplikace a Služby můžete užívat k ovládání vašich topných zařízení De Dietrich a k monitorování spotřeby energie. Podrobné informace o funkcích Aplikace a Služeb můžete nalézt na naší webové stránce. Společnost De Dietrich může provést změny Aplikace a Služeb bez předchozího oznámení.
 3. Je vaší povinností, abyste zabezpečili všechny existující údaje na vašem mobilním zařízení před instalací Aplikace.
 4. Společnost De Dietrich může poskytovat softwarové a/nebo firmwarové aktualizace k Aplikaci a vašim topným zařízením. Je podstatné, že si stáhnete tyto aktualizace k zajištění toho, že můžete užívat nejnovější funkce a že Aplikace a vaše topná zařízení obsahují nejnovější bezpečnostní aktualizace a nápravy poruch.
 5. Aplikace a Služby jsou poskytovány na základě „jak jsou” a „jak jsou k dispozici”. Společnost De Dietrich, její propojené společnosti, poskytovatelé licencí, partneři a další dodavatelé nezaručují, že Aplikace a Služby budou vyhovovat vaším požadavkům, fungovat bez přerušení, bez chyb nebo že chyby budou napraveny. Společnost De Dietrich neuděluje záruku proti porušení práv duševního vlastnictví třetích osob.
 6. Společnost De Dietrich není zavázána zachovávat a udržovat jakékoliv údaje vložené nebo odevzdané vámi pro Služby. Společnost De Dietrich není zavázána provádět zálohy dat vámi odevzdaných.

4. Právo užívání

 1. Společnost De Dietrich a její poskytovatelé licencí si zachovávají veškeré právo a nárok k Aplikaci a Službám a podíl k nim, včetně všech patentů, autorských práv, ochranných známek a průmyslového vzoru, obchodních tajemství a jiných práv duševního vlastnictví do nich začleněných.
 2. Tímto vám udělujeme nevýlučnou a nepřevoditelnou licenci (bez práva udělit sublicenci) k užívání Aplikace ve formátu zdrojového kódu pro vaše vlastní nekomerční užívání. Aplikace a Služby nesmí být používány komerčně nebo v nikoliv domácím prostředí.
 3. Vy nebudete provádět a nedovolíte provádět jakékoliv třetí osobě reverzní inženýrství, rekompilaci nebo rozebrání Aplikace, měnit nebo přizpůsobovat Aplikaci, spojovat Aplikaci s jiným programem nebo vytvářet odvozené práce založené na Aplikaci, kromě toho, jak je dovoleno použitelným právem.

5. Soukromí

 1. Společnost De Dietrich a její společnost ze skupiny BDR Thermea Group B.V. shromažďuje a užívá vaše osobní údaje v souvislosti s vašim užíváním Aplikace v souladu s vašim digitálním prohlášením o ochraně osobních údajů.

6. Odpovědnost

 1. Ačkoliv se společnost De Dietrich bude snažit poskytovat vám co nejlepší Aplikaci a Služby, není společnost De Dietrich za žádných okolností odpovědná vůči vám, ať již na základě smlouvy nebo deliktu, za jakékoliv škody, vyplývající z vašeho užívání Aplikace nebo Služeb nebo v souvislosti s nimi. Výše uvedené omezení odpovědnosti se neuplatní v případě, že škoda vyplývá z hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení výkonného vedení společnosti De Dietrich.

7. Doba trvání a ukončení

 1. Doba trvání smlouvy mezi vámi a společností De Dietrich počíná při přijetí těchto Podmínek užívání a trvá, dokud není ukončena v souladu s těmito Podmínkami užívání.
 2. Smlouva bude ukončena ihned a bez dodatečného oznámení v případě, že porušíte a/nebo nedodržíte jakoukoliv podmínku v rámci těchto Podmínek užívání. Společnost De Dietrich si vyhrazuje právo – podle své úvahy – znemožnit vaše užívání Služeb nebo přístup, zcela nebo zčásti, ke Službám, včetně vašeho účtu, z jakéhokoliv důvodu a bez jakéhokoliv oznámení. Pokud vaše oprávnění končí, musíte přerušit vaše užívání a odinstalovat Aplikaci.
 3. Můžete ukončit smlouvu kdykoliv vymazáním Aplikace z vašeho mobilního zařízení.

8. Různé

 1. Vyhrazujeme si kdykoliv změnit tyto Podmínky užívání. Například k zachycení změn příslušného práva a regulatorních požadavků nebo k provedení menších technických úprav a vylepšení. Tyto změny nemají vliv na vaše užívání Aplikace nebo Služeb.
 2. V případě provedení podstatnějších změn, které mohou mít vliv na vaše užívání Aplikace nebo Služeb, budeme vás kontaktovat, abychom vám poskytli přiměřené oznámení změn předem a informovali vás, jak vymazat váš uživatelský účet, pokud nejste spokojen s těmito změnami.
 3. Společnost De Dietrich není odpovědná za jakékoliv prodlevy nebo pochybení při plnění v tom rozsahu, že taková prodleva nebo pochybení je v důsledku okolností mimo odůvodněnou kontrolu (vyšší moc). Vyšší moc rovněž zahrnuje situaci vyšší moci pro dodavatele De Dietrich.
 4. Tato Smlouva se řídí francouzským právem. Jakékoliv spory mezi společností De Dietrich a vámi budou výlučně vyřešeny soudem první instance (Tribunal de Grande Instance) ve Štrasburku.

Tyto Podmínky užívání byly naposledy změněny 29. ledna 2016.